English version

Version francophone

Algemene Voorwaarden

Dit document bevat de Algemene Voorwaarden voor het gebruik van de EBTM bitcointerminal. In deze Algemene Voorwaarden verwijst de term “Bitcoin” naar het netwerk van computers en servers die het protocol uitvoeren en de transacties verifiëren. De term “bitcoin” of “bitcoins” verwijst naar de virtuele valuta gebruikt op het netwerk. De term “blockchain” verwijst naar de transactiedatabase waarin alle bitcointransacties zijn opgenomen en die vrij toegankelijk is op het internet.

1. EUROPEAN BITCOIN TRADING MACHINE S.P.R.L. (hierna “EBTM” genoemd) is een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid met statutaire zetel te B-1000 Brussel, Square De Meeûs, 35. EBTM is geregistreerd in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0548.727.812. Het btw-nummer van de vennootschap is: BE 548.727.812. U kunt ons bereiken op volgend e-mailadres: support@ebtm.be. Onze website is: www.EBTM.Be.

2. De rol van EBTM is beperkt tot het beschikbaar stellen van de terminal waarmee u bitcoin(s) kunt aankopen en verkopen in enkele of geaccumuleerde eenheden van vijf (5) euro via een virtueel Bitcoinplatform. EBTM is niet betrokken bij de verkoop, de aankoop, het betaalproces op zich of het updaten van uw bitcoinwallet met de bitcoinaankoop of – verkoop via de Bitcoingemeenschap.
EBTM beheert geen enkel virtueel technologisch, uitwisselings-, of uitgifteplatform voor Bitcoin.

3. Door gebruik te maken van deze terminal erkent u dat u er zich volledig van bewust bent dat bitcoin virtuele valuta is en dat de uitgifte en het beheer van bitcoin door de ontwikkelaars ervan niet gereguleerd is. Merk op dat EBTM geen ontwikkelaar van bitcoin is.
Bitcoin wordt gebruikt en aanvaardt door en onder de leden van de virtuele Bitcoingemeenschap. EBTM garandeert niet dat u met bitcoin(s) kunt betalen voor diensten en goederen, resp. goederen en diensten kunt aankopen of verkopen met bitcoin(s).
Indien u niet volledig op de hoogte bent van de principes en de werkingsmethoden van bitcoin verzoekt EBTM u, voordat u verder gaat, om de website van de Europese Centrale Bank te bezoeken (www.ecb.eu) en de publicatie inzake virtuele valutaregelingen te downloaden: “Virtual Currency Schemes”, enkel beschikbaar in het Engels. (http://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/virtualcurrencyschemes201210en.pdf).

4. Wij willen er u uitdrukkelijk op attent maken dat bitcoinverrichtingen, zij het de aankoop of verkoop ervan of bitcointransacties, niet onderworpen zijn aan specifieke regels en dat er geen regelgevende of publieke instanties bestaan die de uitgifte en het gebruik van bitcoin(s) regelen of een garantie bieden voor dergelijke verrichtingen. Bezoek voor meer informatie de website van de Belgische Nationale Bank (www.bnb.be – download http://www.nbb.be/doc/ts/Enterprise/Press/2014/cp140114En.pdf).

5. Het aantal bitcoin(s) of fractie van een bitcoin die u ontvangt bij het afsluiten van uw transactie via deze terminal in ruil voor de (geaccumuleerde) eenheid, resp. eenheden van 5 (vijf) euro die u in bitcoin(s) wenst te converteren of het (geaccumuleerde) bedrag, resp. de bedragen van 5 (vijf) euro die u ontvangt in ruil voor de bitcoin(s) of fractie van een bitcoin die u wenst te verkopen, wordt bepaald door de realtime bitcoinomwisselkoers aangeduid op het hoofdscherm van de terminal die uit drie elementen bestaat:
- de bitcoinomwisselkoers bij het afsluiten van uw transactie;
- een vergoeding voor het gebruik van de terminal gelijk aan 6% voor kopen en 4% voor verkopen; - een zogenaamde “miner’s fee”, d.w.z. een vergoeding voor de miners aangerekend door het Bitcoinplatform van 0,0002 bitcoin.
Deze omwisselkoers is het gevolg van vraag en aanbod binnen het Bitcoinnetwerk en fluctueert regelmatig, zonder voorgaande waarschuwing door EBTM.
EBTM garandeert op geen enkele wijze het bedrag in bitcoins dat u in de toekomst kunt ontvangen in ruil voor het bedrag in euro’s dat u wenst te converteren in bitcoins, noch het bedrag in euro’s dat u in de toekomst kunt ontvangen in ruil voor een aantal bitcoins of fractie hiervan dat u wenst te verkopen. EBTM garandeert op geen enkele wijze dat een bitcoin aan de nominale waarde ervan zal worden terugbetaald.
Merk op dat Bitcoins niet zijn bedoeld als beleggingsstructuur.

6. EBTM is niet verantwoordelijk voor verlies (zij het – zonder restrictief te zijn - direct, indirect, bedrijfsschade, gevolgschade, inkomstenderving, bedrijfskansen, gegevens) dat u kunt lijden als gevolg van de fluctuerende omwisselkoersen van bitcoin naar euro en omgekeerd.

7. EBTM is niet verantwoordelijk (zowel direct als indirect) voor verlies, diefstal of enige verslechtering van uw papieren bitcoinwallet of uw digitale bitcoinwallet, verlies van uw private en/of publieke sleutel, zij het als gevolg van:
- een ontoereikend anti-virusprogramma of back-upmaatregelen van de computer of cloud waarop/waarin uw digitale bitcoinwallet is opgeslagen,
- kopieën, diefstal of de verwijdering van bestanden of hardware
- enige andere verliezen ten gevolge van hackers of andere computercriminaliteit, actief op de computer of in de cloud waarop/waarin uw digitale bitcoinwallet is opgeslagen.

8. EBTM kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige verliezen ten gevolge van “dubbele uitgaven”, de verificatie van “dubbele uitgaven” uitgevoerd door het Bitcoinnetwerkproces en de validatie van transacties door dat netwerk, welke inherent is aan het Bitcoinsysteem zelf.

9. EBTM kan niet garanderen dat u de bitcoins in uw bezit kunt inwisselen op een moment van uw keuze via een terminal. Dergelijke omwisseling is onderworpen aan het aanbod en de vraag op de vrije markt. EBTM behoudt zich het recht voor de beschikbaarheid van de terminal op te heffen zonder voorgaande waarschuwing. In dit geval staat het u vrij de bitcoins in uw bezit via internetplatforms in te wisselen die deze dienst aanbieden.

10. Voor het gebruik van deze terminal dient u een vergoeding te betalen gelijk aan 6% van het eurobedrag dat u in de automaat heeft gestopt of 4% van de waarde in euro van de bitcoins die u verkoopt, alsook een miner’s fee van 0,0002 bitcoin welke van de bitcoins die u tijdens de aankoop ontvangt, wordt afgetrokken.
Door deze terminal te gebruiken, verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord en geeft u uw toestemming dat deze vergoedingen zullen worden afgetrokken van het totaalbedrag in euro dat u in de automaat stopt.

11. Deze terminal werkt alleen met eurobankbiljetten. Euromunten worden niet aanvaard bij aankoop van bitcoin(s) en worden niet uitbetaald bij de verkoop ervan.
Als u bitcoins koopt, zullen de bitcoins die u ontvangt gelijk zijn aan het bedrag in euro dat u in de automaat heeft gestopt en zal dit bedrag volgens de realtime bitcoinomwisselkoers aangeduid op het hoofdscherm van de terminal worden geconverteerd, min de gebruiksvergoeding voor de terminal gelijk aan 6% voor kopen en 4% voor verkopen en min de miner’s fee.
Klanten kiezen het bedrag in euro dat zij wensen te ontvangen. Dit bedrag wordt geconverteerd in bitcoins volgens de realtime bitcoinomwisselkoers en bevat de 6% voor kopen en 4% voor verkopen commissie. Klanten voeren de transactie gevraagd door de BTM uit en voegen de miner’s fee toe aan het gewenste bedrag. Een minimumvergoeding van 0,0001 bitcoin wordt door EBTM aangerekend voor de miners. Indien het transactiebedrag niet correct is of indien de vergoeding niet wordt betaald door de klant, dan wordt de transactie niet aanvaard door EBTM. Bitcoins die mogelijk zijn ontvangen, zullen worden teruggestuurd naar de klant via de bijzondere TERUGBETALINGSPROCEDURE. Klanten dienen dan hun publieke sleutel van hun digitale wallet in te voeren. Zodra de transactie is gevalideerd door het Bitcoin-netwerk, zal de BTM de bankbiljetten uitgeven.
Merk op dat u uw digitale wallet moet gebruiken of dat u uw papieren wallet in een digitale wallet moet converteren om bitcoin(s) te kunnen verkopen.

12. De bitcoin(s) en/of euro(‘s) die u met deze terminal aankoopt of verkoopt, zal/zullen onmiddellijk aan u worden geleverd bij het voltooien van uw transactie, bij wijze van digitale inscriptie van de transactie in uw bitcoinwallet. Om dubbele uitgaven te vermijden -voor verkopen boven de € 10,00- zijn verschillende bevestigingen via het bitcoinnetwerk vereist voor de verkoop van bitcoin(s) of fractie ervan in ruil voor euro’s. Dit proces kan twintig minuten duren.
Zodra uw aankoop of verkoop van bitcoin(s) via deze terminal is voltooid, raadt EBTM u ten zeerste aan te controleren of uw bitcoinwallet werd geüpdatet door in te loggen op de blockchain. Door 1 maal te bevestigen, aanvaardt u uitdrukkelijk dat de registratie van uw transactie op de blockchain definitief en volledig is.

12. U aanvaardt uitdrukkelijk dat u niet gerechtigd bent uw transactie ongedaan te maken (zowel aankoop als verkoop) en u doet, voor zover noodzakelijk, uitdrukkelijk afstand van dergelijk recht, aangezien de transactie en bijgevolg de verplichtingen van EBTM volledig en definitief waren vervuld op het moment dat u uw bitcoinwallet scande en het eurobankbiljet, resp. de eurobankbiljetten in de terminal stopte of euro’s ontving in ruil voor de verkoop van bitcoin vanuit uw digitale wallet.

13. Door uw mobiel telefoonnummer in te voeren op het toetsenbord van de terminal en deze Algemene Voorwaarden via de QR-code scan te lezen, bevestigt u uitdrukkelijk dat u deze Algemene Voorwaarden aanvaardt en de instructie geeft om verder te gaan met transactie. Uw mobiel telefoonnummer vervangt uw handtekening en deze op het toetsenbord invoeren komt wettelijk gezien overeen met het plaatsen van uw handtekening.

14. EBTM kan u vragen een identiteitsdocument te scannen voordat u met de transactie kunt verder gaan. Indien u dit weigert, kunt u niet verder gaan met de transactie.
EBTM heeft het recht een transactie die u wenst uit te voeren te weigeren, indien:
- de scan van uw identiteitskaart aangeeft dat u nog geen 18 jaar bent;
- transacties aangevraagd binnen een tijdspanne van 24 uur door eenzelfde persoon een totaalbedrag van 2.500 EUR overschrijden.
Er wordt vermoed dat de terminal wordt gebruikt voor het witwassen van geld of in het kader van criminele activiteiten. In welk geval dit aan de bevoegde instanties zal worden gemeld.

15. PRIVACYVERKLARING.
EBTM verplicht zichzelf uw persoonlijke gegevens alleen te gebruiken voor het uitvoeren van uw transactie. De verzamelde gegevens kunnen worden gebruikt om misbruik van de terminal, fraude, witwassen van geld of criminele activiteiten tegen te gaan. Wij zullen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk behandelen en niet doorgeven of verkopen aan derden. [EBTM] leeft de Belgische Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens strikt na.
Om de kwaliteit van de gegevens te garanderen is EBTM gerechtigd beroep te doen op derden. In dergelijk geval onderneemt [EBTM] alle vereiste stappen om te waarborgen dat deze derden zich ertoe verplichten de vertrouwelijke aard van uw gegevens te garanderen en dergelijke gegevens te beschermen, in het bijzonder indien een derde partij persoonsgegevens overdraagt naar landen buiten de Europese Unie, waar het beschermingsniveau voor persoonsgegevens mogelijk niet gelijk is aan het niveau in België of de Europese Unie.
U mag EBTM te allen tijde contacteren om de gegevens die over u werden verzameld te verkrijgen. U kunt ons vragen deze gegevens te wijzigen, te corrigeren of te wissen door dergelijk verzoek schriftelijk, voorzien van een datum, te richten aan EBTM de Hinnisdaellaan, 27 Bte 3, 1150 Brussel (België) samen met een kopie van uw identiteitskaart of ander identiteitsbewijs.

16. Indien een bepaling van deze Algemene Voorwaarden of deel daarvan ongeldig, nietig en/of onafdwingbaar wordt of wordt verklaard, heeft dit geen enkele invloeden op de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden.
EBTM is gerechtigd deze Algemene Voorwaarden op gelijk welk moment zonder voorgaande waarschuwing te wijzigen. U aanvaardt dat elektronische communicatie en back-ups mogen worden gebruikt voor het voorleggen van geldig bewijs dat u een transactie heeft verricht.
Deze Algemene Voorwaarden vallen onder de wetten van het Koninkrijk België. Enige geschillen die voortvloeien uit deze Algemene Voorwaarden kunnen uitsluitend aanhangig gemaakt worden voor de bevoegde rechtbanken van Brussel en voor het vredegerecht, 2de kanton Brussel. Belgisch is van toepassing, onder uitsluiting van internationale verdragen.

© 2014-17 EBTM All rights reserved

Version 1.4